Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Władze miasta i samorząd

Rada Miejska / Kadencja 2014-2018

Rada Miejska
    
Rada Miejska - VII kadencja (2014-2018)
Kontakt
Telefon
091 577 17 73
Fax
091 577 02 73
Dyżury
Poniedziałek
16:00 - 17:00
Skład Rady Miejskiej Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta. Tworzy ją 23 radnych wyłonionych 16 listopada 2014 roku w wyborach samorządowych. Kadencja trwa 4 lata.

W skład Rady Miejskiej wchodzą

1. Badowski Marcin
(w wyborach startował z okręgu nr 21-KWW Nasz Stargard)

2. Bryła Michał
(w wyborach startował z okręgu nr 2-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

3. Domińczak Edyta
(w wyborach startowała z okręgu nr 14-Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

4. Dybowska Elżbieta
(w wyborach startowała z okręgu nr 15-KWW SMS)
email: e.dybowska@um.stargard.pl

5. Dybowski Krzysztof
(w wyborach startował z okręgu nr 16-KWW SMS)
email: k.dybowski@um.stargard.pl

6. Gąsiorek Ireneusz
(w wyborach startował z okręgu nr 12- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

7. Gralak Damian
(w wyborach startował z okręgu nr 8- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

8. Ignasiak Agnieszka
(w wyborach startowała z okręgu nr 23-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

9. Kowalska Izabela
(w wyborach startowała z okręgu nr 22-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

10. Kwiatkowski Czesław
(w wyborach startował z okręgu nr 11-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

11. Łada-Siwiec Mariola
(w wyborach startowała z okręgu nr 13- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

12. Nosal Mariusz
(w wyborach startował z okręgu nr 9-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

13. Pakulski Krzysztof
(w wyborach startował z okręgu nr 4-KWW Nasz Stargard)

14. Przepióra Marcin
(w wyborach startował z okręgu nr 5- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

15. Rybak Anna
(w wyborach startowała z okręgu nr 3-KKW SLD Lewica Razem)

16. Rybicka Małgorzata
(w wyborach startowała z okręgu nr 1-KW Prawo i Sprawiedliwość)

17. Seredyński Wojciech
(w wyborach startował z okręgu nr 20-KWW Moje Osiedle Wojciecha Seredyńskiego)

18.Smolarek Krystyna
(w wyborach startowała z okręgu nr 19-KWW Sławomira Pajora i Zofii Ławrynowicz)

19. Smolira-Kozłowska Anna
(w wyborach startowała z okręgu nr 10- Bezpartyjni KWW Marcina Przepióry-LPS)

20. Smuga Mariusz
(w wyborach startował z okręgu 17-KW Prawo i Sprawiedliwość)

21. Sy Amadou
(w wyborach startował z okręgu nr 7-KKW SLD Lewica Razem)

22. Wilk Zdzisław
(w wyborach startował z okręgu nr 18-KW Prawo i Sprawiedliwość)

23. Wisiński Piotr
(w wyborach startował z okręgu nr 6-KKW SLD Lewica Razem)
Zadania i kompetencje. Zadania i kompetencje.

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym -nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, które tematycznie zamykają się w następujących kategoriach spraw związanych z:

1. finansami: uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, stanowienie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium, podatki i opłaty lokalne; tworzenie programów gospodarczych oraz strategii rozwojowych;
2. gospodarowaniem mieniem przekraczającym zakres zwykłego zarządu, tj.: nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata; emitowanie obligacji; zaciąganie pożyczek i kredytów; podejmowanie zobowiązań co do inwestycji i remontów; wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji;
3. infrastrukturą techniczną: drogi w tym: nadawanie nazw ulicom i placom, wznoszenie pomników, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, komunikacja;
4. infrastrukturą społeczną: szkolnictwo w tym: zasady udzielania stypendiów, kultura, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, opieka społeczna, uchwalanie statutu miasta, wyrażanie zgody na użycie wizerunku herbu miasta;
5. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, w tym ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
6. ładem przestrzennym i ekologicznym: planowanie przestrzenne, gminne budownictwo mieszkaniowe, gospodarka terenami, ochrona środowiska;
7. stanowieniem zasad współdziałania z innymi gminami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Rada Miejska nadaje wyróżnienia:

1) Honorowy Obywatel Miasta Stargardu Szczecińskiego:
1. Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański.

2) Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego:
1. Ksiądz Edmund Malich,
2. Pan Zbigniew Petri,
3. Pan Edward Olszewski,
4. Pan Stanisław Preiss,
5. Ksiądz Prałat Henryk Ozga,
6. Pan Kazimierz Nowicki,
7. Pan Marek Jasiński,
8. Pan Władysław Wojtakajtis.
Kluby Radnych Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim - VII kadencja 2014-2018 Klub Radnych Stowarzyszenie Stargard XXI i Platformy Obywatelskiej
1. Czesław Kwiatkowski - Przewodniczący Klubu
2. Krystyna Smolarek -Zastępca Przewodniczącego Klubu
3. Izabela Kowalska -Sekretarz Klubu
4. Nosal Mariusz
5. Agnieszka Ignasiak
6. Michał Bryła

Klub Radnych Liga Powiatu Stargardzkiego
1. Marcin Przepióra - Przewodniczący Klubu
2. Mariola Łada-Siwiec - Wiceprzewodnicząca Klubu
3. Damian Gralak - Sekretarz Klubu
4. Ireneusz Gąsiorek
5. Anna Smolira-Kozłowska

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
1. Zdzisław Wilk - Przewodniczący Klubu
2. Małgorzata Rybicka - Zastępca Przewodniczącego Klubu
3. Mariusz Smuga

Klub Radnych Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
1. Amadou Sy - Przewodniczący Klubu
2. Piotr Wisiński - Zastępca Przewodniczącego Klubu
3. Anna Rybak

Samorządowy Klub Radnych Nasz Stargard
1. Marcin Badowski - Przewodniczący Klubu
2. Wojciech Seredyński - Zastępca Przewodniczącego Klubu
3. Krzysztof Pakulski - Sekretarz Klubu

Radni nieposiadający reprezentacji klubowej
1. Elżbieta Dybowska
2. Krzysztof Dybowski
3. Edyta Domińczak
Tryb pracy. W ramach wyłonionych struktur (Komisje Rady Miejskiej oraz Kluby Radnych) radni posiadają inicjatywę uchwałodawczą, którą koordynuje Przewodniczący Rady. Zwyczajowo Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim odbywa posiedzenia raz w miesiącu oprócz lipca, zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w obecności co najmniej połowy składu Rady. Radni na siedem dni przed odbyciem sesji otrzymują porządek obrad wraz ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia Rady. Regulamin pracy Rady Miejskiej określony został w Statucie Miasta Stargardu Szczecińskiego i jako przepis prawa miejscowego winien być bezwzględnie przestrzegany.

Posiedzenie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej.

Działalność organów gminy jest jawna dlatego też każdy obywatel ma prawo do wglądu do dokumentów (protokoły sesji, komisji), sporządzania notatek lub odpisów, jeśli jawność z mocy przepisów prawa nie została wyłączona.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-05-18 08:08:10
Data utworzenia 2016-02-19
Data udostępnienia 2016-02-19 11:21:37
Osoba odpowiedzialna Barbara Stanisławska
Udostępnił Krzysztof Wierzynkiewicz