Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu Miasta

Wydziały

Nazwa Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Adres Rynek Staromiejski 1
73-110 Stargard
Kontakt
Telefon
91 578 12 60
Email
mioc@um.stargard.pl
Miejskie Centrum Reagowania
91 578 30 99
91 577 08 17
Jacek Fabisiak
Dyrektor Wydziału
91 578 12 60
Sebastian Lewkowicz
Główny specjalista
91 577 07 10
Leszek Śliwiński
Inspektor ds. obronnych
91 577 05 71
Wincenty Świrepo
Podinspektor ds. wojskowych
91 577 05 71
Zakres działania 1) W zakresie zarządzania kryzysowego - prowadzenie spraw dotyczących:
a) kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem i planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta,
b) realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
- realizacja zaleceń do "Miejskiego planu zarządzania kryzysowego"
- opracowywanie i aktualizowanie "Miejskiego planu zarządzania kryzysowego"
- opracowanie i aktualizacja " Planu operacyjnego ochrony przed powodzią ",
- realizowanie opracowanych procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
c) zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
d) wykonania przedsięwzięć wynikających z " Planu operacyjnego funkcjonowania miasta ",
e) zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa,
f) organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
g) pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
h) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
i) nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
j) współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
k) współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
l) realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
m) koordynowania udziału oddziałów Sił Zbrojnych w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
n) niezbędnego ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej.

2) W zakresie obrony cywilnej - prowadzenie spraw dotyczących:
a) dokonywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b) opracowywania i opiniowania planów obrony cywilnej,
c) organizowania i koordynowania szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
d) organizowania szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej,
e) przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
f) tworzenia i przygotowania do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
g) przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze Miasta,
h) planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej oraz społecznej dla ewakuowanej ludności,
i) planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
j) planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
k) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia takiej pomoc,;
l) zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności oraz wody dla urządzeń sanitarnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
m) integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym medyczno - sanitarnych i społecznych organizacji ratownictwa do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
n) opiniowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
o) opracowywania informacji dotyczących realizowania zadań,
p) kontrolowania przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
q) ustalania wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych działających na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
r) przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
s) nadzorowania wykonawstwa zadań obrony cywilnej stawianych przez Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - miejskim jednostkom organizacyjnym oraz pozostałym przedsiębiorcom i instytucjom.

3) W zakresie spraw obronnych - prowadzenia spraw dotyczących:
a) opracowania i aktualizowania dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym:
- planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,
- dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy,
b) opracowania i prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru, zapewnienia właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania,
c) reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
d) wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych oraz szczególnych, w tym opracowywanie:
- rocznego planu świadczeń osobistych i rzeczowych, które mają być wykonywane w następnym roku kalendarzowym,
- planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny na terenie Miasta,
- zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze Miasta,
e) opracowania i aktualizowania dokumentacji ( planu ) akcji kurierskiej na terenie Miasta,
f) planowania i organizowania szkolenia obronnego na terenie Miasta w tym:
- opracowanie programu szkolenia,
- opracowanie planu szkolenia,
- opracowanie dokumentacji szkoleniowej,
g) opracowania planu przygotowania i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
h) kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
i) rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej,
j) realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
k) uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotnego,
l) orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
ł) ustalenia rekompensujących świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
m) wydawanie decyzji o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych dla osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierza odbywającego tę służbę, uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych.

4) W zakresie logistyki - prowadzenie spraw dotyczących:
a) całości zagadnień związanych z planowaniem, rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych w Mieście,
b) planowania środków finansowych na wydatki bieżące, majątkowe i dotacje na zadania realizowane przez wydział w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i oraz prawidłowego wydatkowania tych środków,
c) organizowania i trzymania w stałej gotowości do działania systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obronnych i kierowania obroną cywilną,
d) prowadzenia miejskiej bazy danych sprzętu i materiałów służących zarządzaniu kryzysowemu, obronie cywilnej i sprawom obronnym,
e) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
f) eksploatacji, konserwacji, rotacji oraz przechowywania sprzętu technicznego i materiałów obrony cywilnej,
g) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad eksploatacji sprzętu powierzonego zakładom pracy,
h) prowadzenia miejskiego magazynu obrony cywilnej oraz wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
i) utrzymania w stałej sprawności technicznej syren alarmowych i radiowego systemu ich włączania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-07 14:14:45
Data utworzenia 2016-02-18
Data udostępnienia 2016-02-18 12:32:45
Osoba odpowiedzialna Wiesław Roman
Udostępnił Krzysztof Wierzynkiewicz