Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Stargardzie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Obowiązek informacyjny zgodny z RODO
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna oraz regulamin
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Platforma zakupowa dla wykonawców
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Petycje
Władze miasta i samorząd
znacznik ozdobny Prezydent Miasta i kolegium doradcze
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Sesje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Transmisja z obrad Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Protokoły
Finanse Miasta
znacznik ozdobny Budżet Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Majątek Miasta
znacznik ozdobny Nadzór właścicielski
znacznik ozdobny Ulgi i pomoc publiczna
znacznik ozdobny Obligacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Jednostki budżetowe
znacznik ozdobny Instytucje kultury
znacznik ozdobny Zakłady budżetowe
znacznik ozdobny Spółki Miejskie
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-20
Zawiadamiam strony postępowania (właścicieli nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 491 obr. 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40-42 w Stargardzie),że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały
i dowody w sprawie dotyczącej wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 491 obr. 1, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40-42 w Stargardzie.
2019-03-19
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości Zgodnie z art. 49 S 1 oraz art. 10 S 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że zostały zebrane materiały w sprawie wydania na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie — część 3 odcinek
Dobiegniew — Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”, - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120.
2019-03-19
Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 8 kwietnia 2019 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:
2019-03-18
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z art. 400 ust. 7, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a, tirert pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Rafała Bodziocha działającego imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodną polegaiącą na wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych — rzeka Ina w km 56+050 z komunalnej oczyszczalni ścieków. położonej przy ulicy Drzymały w Stargardzie , wylotem zlokalizowanym na działce nr 13, 14 obreb 003 Stargard.
2019-03-18
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE oraz 40PE, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami: 23/16 i 58 - stanowiącej ulicę Grudziądzką, w obrębie 7 miasta Stargard.
2019-03-15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: zbieranie i magazynowanie złomu i metali kolorowych na placu składowym, big-bagach, kontenerach oraz hali magazynowej na części działki nr 216/1 obręb 13 przy ul.Bydgoskiej 59 w Stargardzie oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i prawie do wniesienia odwołania w terminie od od dnia 18 marca 2019 roku do dnia 01 kwietnia 2019 roku.
2019-03-15
Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Spokojnej w Stargardzie, na odcinku od Ronda Pionierów do Ronda Żołnierzy Wyklętych.
2019-03-15
Ogłoszenie dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, inwestycji polegającej na: „Wykonaniu nawierzchni drogowej (ul. Rzeźniczej) na terenie działki Nr 528, położonej w obrębie 06 miasta Stargard, woj. zachodniopomorskie.”
2019-03-15
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STARGARD
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaje do publicznej wiadomości informację że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Stargard.
2019-03-12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard zawiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której prowadzona była ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: rozbudowa fabryki opon Bridgestone Stargard
Sp. z o.o. – etap 8k wraz z infrastrukturą techniczną, ul.Most Kamienny 7, 73-110 Stargard (dz. nr ewid. Nr 20, obręb 22 miasta Stargard).

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 90789 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony